Podjetništvo za mlade postaja vse bolj aktualna karierna alternativa po dokončanem študiju. Mladi se najpogosteje odločajo za pravnoorganizacijsko obliko samostojnega podjetništva ali s.p., saj za začetek slednjega ni potreben začetni denarni vložek. Še ena izmed mnogih prednosti je, da je ustanovitev hitra in preprosta.

Odprtje s.p. poteka v 3. glavnih korakih, vse skupaj pa se začne z registracijo. Postopek registracije se lahko izvede preko spletnega portala SPOT (za slednje potrebujete digitalno potrdilo), lahko pa postopek opravite fizično na eni izmed točk SPOT.

1. korak: Prijava v poslovni register

Pri registraciji samostojnega podjetništva je potrebno navesti šest sklopov informacij.

  • Predlagan datum vpisa (slednji mora biti poznejši od dneva vložitve prijave, a ne daljši od enega meseca).
  • Firmo in podatke o sedežu.
  • Firma s.p. vključuje podatke o sami dejavnosti, imenu in priimku podjetnika ter označbe s.p.. Neobvezna sestavina je tudi fantazijsko ime. V nadaljevanju je potrebno navesti še sedež podjetja in sicer je to kraj, kjer se bo dejavnost izvajala ali kraj, v katerem se v glavnem vodijo njeni posli.
  • Podatke o skrajšani firmi (ime in priimek, ter označba s.p.).
  • Podatki o zastopniku (ime, priimek, EMŠO, prebivališče in davčna številka).
  • Ime dejavnosti, ki jo bo samostojni podjetnik opravljal.
  • Overjena izjava lastnika objekta, v katerem se bo dejavnost izvajala oziroma v katerem se bodo vodili njeni posli (v kolikor lastnik ni podjetnik sam).

Bodoči samostojni podjetnik bo najprej prijavljen v AJPES register (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), čemur sledi prijava v davčni register.

2. Korak: Prijava na FURS

Podjetnik mora v osmih dneh po vpisu v poslovni register davčnemu uradu sporočiti podatke o številu poslovnih prostorov in njihovih lokacijah, podatke o poslovnih enotah doma in v tujini, podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, številke računov v tujini, podatke o povezanih osebah, podatke o osebi, ki vodi poslovne knjige in način vodenja knjig.

3. Korak: Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Posameznik se ob registraciji vključi tudi v sistem socialnih prispevkov, kar pomeni, da je dolžan, da sam na mesečni ravni pokriva stroške za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, prispevek za primer brezposelnosti ter prispevek za starševsko varstvo. Za prijavo v sistem socialnega zavarovanja mora posameznik oddati ustrezen M-obrazec (navadni s.p. odda M1 obrazec, popoldanski s.p. pa M12).

Po dokončanih korakih se pridobi status samostojnega podjetnika in sicer z vpisom v Poslovni register Slovenije. Sklep o vpisu se objavi na spletnem portalu AJPES, poleg tega pa ga bodoči podjetnik prejme tudi na način, predlagan v prijavi. Po vpisu v PRS lahko podjetnik uradno začne opravljati svojo dejavnost.

Še pred tem, pa je pametno, da poskrbi tudi za odprtje poslovnega računa. Za poslovanje lahko podjetnik uporablja osebni račun, lahko pa odpre tudi tako imenovan poslovni račun (z oznako T). Ob odprtju poslovnega računa podatki na njem postanejo javni, sam račun pa samostojnemu podjetniku služi za plačevanje in prejemanje finančnih sredstev, vezanih na poslovanje.

Tako! Po v nekaj korakih lahko tudi uradno postaneš samostojni podjetnik. S tem pa se tvoja podjetniška pot šele dobro začenja. Pa srečno!

Viri: